Vedtekter

§1. Foreningens navn

Forbundets navn er Norsk strikkeforbund og ble stiftet 1.11.2014.

§2. Formål

Norsk strikkeforbund er et uavhengig forbund som ønsker å ivareta norsk strikkekultur og -tradisjon.

Forbundet skal fremme medlemmenes interesser gjennom å videreføre kunnskap og ferdigheter innen strikking på alle nivåer.

§3. Medlemmer

Det er kun enkeltpersoner som kan være medlemmer i forbundet.

§4. Stemmerett og valgbarhet

Alle betalende medlemmer har stemmerett ved årsmøtet og er valgbare til tillitsverv i forbundet.

§5. Medlemsavgift

§5.1. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet. Medlemsavgiften må være betalt for å motta medlemsblad og delta i forbundets årsmøte.

§5.2. Medlemsavgiften skal være betalt innen 31. januar. Medlemmer som ikke har betalt innen 1. mars anses som utmeldt og har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Ved tegning av medlemskap etter 1. november får man de to siste måneder i inneværende år gratis og medlemsavgiften registreres for påfølgende år.

§6. Årsmøte

§6.1. Årsmøtet i NSF skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

§6.2. Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel på epost og forbundets nettside, www.norskstrikkeforbund.no. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Dato for påfølgende årsmøte publiseres senest uke 42.

§6.3. Årsmøtet skal:

  • Godkjenne årsberetning
  • Godkjenne revidert regnskap
  • Behandle arbeidsplan
  • Fastsette kontingent
  • Behandle innkomne forslag
  • Behandle budsjett
  • Velge styre
  • Velge revisor og valgkomité

§7 Styret

§7.1. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktige når minimum halvparten av styret er til stede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  Leder og nestleder er ikke på valg samtidig, det samme gjelder for kasserer og sekretær.

§7.2. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Medlemmer i valgkomiteen
velges for 2 år. Valgkomiteen består av 2 medlemmer som velges av årsmøte. Medlemmene
er ikke på valg samtidig.

§8. Styrets arbeid

§8.1. Styret skal arbeide i samsvar med vedtektene.

§8.2. Lederen innkaller til møter etter behov eller når minst 3 av styremedlemmene krever det.

§8.3. Referat fra styremøtene skal godkjennes innen 1 uke etter møtet er avholdt.

§8.4. Styret har ansvar for forbundets økonomi.

§8.5. Styret kan utnevne komiteer eller enkeltpersoner til særlige arbeidsoppgaver eller
prosjektoppgaver ved behov.

§8.6. Styret legger frem årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet.

§8.7. Styret er ansvarlig for hjemmesiden for sentralt nivå og for fremtidige lokale ledd.

§8.8. Styret mottar og behandler varslingssaker.

§8.9. Når tillitsvalgte opptrer på vegne av forbundet i offentlige sammenhenger, skal den
tillitsvalgte opptre i tråd med organisasjonens vedtekter og ikke skader dens omdømme.

§8.10. Styret mottar og behandler søknader om opprettelse av lokal avdeling eller
nedleggelse av en lokal avdeling.

§9. Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§10. Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av Norsk strikkeforbund kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Ved oppløsning skal evt. gjenværende midler gis til veldedige formål valgt av årsmøte etter forslag fra styret.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk strikkeforbund. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 9.

***********************************************************************************************************

Vedtekter for avdelinger i Norsk strikkeforbund.

§1. Lokale avdelinger
Lokale avdelinger av Norsk strikkeforbund er selvstendige foreninger med eget styre som er
registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Styret er ansvarlig for all lokal aktivitet og
lokalavdelingens økonomi. Lokale avdelinger er for alle som har ønske om å ivareta norsk
strikkekultur og -tradisjon. Lokale avdelinger skal fremme medlemmenes interesser gjennom
å videreføre kunnskap og ferdigheter innen strikking på alle nivåer.

§1.1. Avdelingen må følge vedtekter til NSF sentralt for å kunne benytte navnet Norsk
strikkeforbund med sitt lokale stedsnavn etterfølgende.

§1.2. En gruppe medlemmer må sende inn søknad til styret i NSF om å opprette en lokal
avdeling. En søknad om lokal avdeling kan avslås uten begrunnelse.

§1.3. Lokale medlemmer
Det er kun medlem av Norsk strikkeforbund som kan være medlem i en lokal avdeling.

§2. Årsmøte i en lokal avdeling

§2.1. Årsmøte avholdes innen 15. februar.

§2.2. Årsmøtet innkalles av lokalt styre med minst 4 ukers varsel på epost. Saker som skal
behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Dato for årsmøte
fastsettes innen uke 50.

§2.3. Årsmøtet:
Godkjenne årsmelding
Godkjenne revidert regnskap
Behandle aktivitetsplan
Behandle innkomne forslag
Behandle budsjett
Fastsette lokal kontingent som betales til lokal avdeling
Velge styre
Velge revisor og valgkomité

§3. Lokalt styre
Lokalt styre består av minimum leder, nestleder og kasserer, inntil 2 varamedlemmer.

§3.1. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Leder og nestleder er ikke på
valg samtidig. Medlemmer i valgkomiteen velges for 2 år. Valgkomiteen består av 2
medlemmer som velges av årsmøte. Medlemmene er ikke på valg samtidig.

§3.2. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene i den lokale avdelingen. Styret er
beslutningsdyktige når minimum halvparten av styret er til stede. Leder har dobbeltstemme
ved stemmelikhet.

§3.3. Styret kan utnevne komiteer eller enkeltpersoner til særlige arbeidsoppgaver eller
prosjektoppgaver ved behov.

§4. Styrets arbeid

§4.1. Styret skal arbeide i samsvar med vedtektene.

§4.2. Leder innkaller til styremøter etter behov eller når minst 2 av styremedlemmene
krever det.

§4.3. Referat fra styremøtene skal godkjennes innen 1 uke etter møtet er avholdt.

§4.4. Styret har ansvar for avdelingens økonomi.

§4.5. Styret legger frem årsmelding, regnskap, budsjett og aktivitetsplan for årsmøtet.

§4.6. Styret er ansvarlig for at publisering i sosiale medier gjøres etter gjeldende lovverk.

§4.7. Når tillitsvalgte opptrer på vegne av forbundet i offentlige sammenhenger, skal den
tillitsvalgte opptre i tråd med organisasjonens vedtekter og ikke skader dens omdømme.

§4.8. Styret sender inn årsmelding til sentralt nivå innen 28. februar.

§5. Nedleggelse av lokal avdeling
Nedleggelse av en lokal avdeling vedtas på et årsmøte med 2/3 flertall. Lokalt årsmøte
beslutter hvordan gjenværende midler skal disponeres. Disse midlene skal disponeres i tråd
med organisasjonens formål. Inneværende leder sletter avdelingen i Altinn og i
enhetsregisteret. Sentralstyret varsles med signert protokoll og kopi av dokumenter fra
Brønnøysund.

§7. Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring sendes til sentralt styre som behandler forslagene før eventuell
fremleggelse på årsmøte til NSF sentralt.