Vedtekter

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk strikkeforbund og ble stiftet 1.11.2014.

§2 Formål

Norsk strikkeforbund er et uavhengig forbund som ønsker å ivareta norsk strikkekultur og -tradisjon.

Forbundet skal fremme medlemmenes interesser gjennom å videreføre kunnskap og ferdigheter innen strikking på alle nivåer.

§3 Medlemmer

Det er kun enkeltpersoner som kan være medlemmer.

§4 Stemmerett og valgbarhet

Alle betalende medlemmer har stemmerett ved årsmøtet og er valgbare til tillitsverv i forbundet.

§5 Medlemsavgift

§5.1 Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet. Medlemsavgiften må være betalt for å motta medlemsblad og delta i forbundets årsmøte.

§5.2 Medlemsavgiften skal være betalt innen 20. januar. Medlemmer som ikke har betalt innen 1. mars anses som utmeldt og har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Ved tegning av medlemskap etter 1. november får man de to siste måneder i inneværende år gratis og medlemsavgiften registreres for påfølgende år.

§6 Årsmøte

§6.1 Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

§6.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel på epost og forbundets nettside, www.norskstrikkeforbund.no. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Dato for påfølgende årsmøte publiseres senest uke 40.

§6.3 Årsmøtet skal:

  • Godkjenne årsberetning
  • Godkjenne revidert regnskap
  • Behandle arbeidsplan
  • Fastsette kontingent
  • Behandle innkomne forslag
  • Behandle budsjett
  • Velge styre
  • Velge revisor og valgkomité

§7 Styret

§7.1 Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktige når minimum halvparten av styret er til stede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  Leder og nestleder er ikke på valg samtidig, det samme gjelder for kasserer og sekretær.

§7.2 Styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer for 1 år.  

§8 Styrets arbeid

§8.1 Styret skal arbeide i samsvar med vedtektene

§8.2 Lederen innkaller til møte minst 4 ganger årlig eller når minst 3 av styremedlemmene krever det

§8.3 Fra møtene skal det føres protokoll/referat som godkjennes på neste styremøte

§8.4 Styret har ansvar for forbundets økonomi

§8.5 Styret kan utnevne komiteer til særlige arbeidsoppgaver ved behov. 

§8.6 Styret legger frem årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet

§9 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§10 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av Norsk strikkeforbund kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Ved oppløsning skal evt. gjenværende midler gis til veldedige formål valgt av årsmøte etter forslag fra styret.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk strikkeforbund. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 9.